با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان.. مرکز درمانى عزله الدير در استان حجه طى يک هفته به 1.038 نفر خدمات رسانى کرد

پنج شنبه 1444/9/8 برابر با 2023/03/30
  • Share on Google+

حجه 08 رمضان 1444هـ برابر با 30 مارس 2023م واس
مرکز درمانى عزله الدير واقع در استان حجه‌ى يمن طى روزهاى 15 تا 21 مارس جارى با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان به 1.038 نفر خدمات رسانى کرده است.
طى اين مدت 167 نفر به بخش اورژانس، 311 نفر به بخش گوارش و بيمارى‌هاى داخلى، 560 نفر به بخش همه گيريها و 388 نفر به بخش آزمايشى مراجعه کرده اند, و براى 980 نفر دارو تجويز شده است و در بخش خدمات پرستارى 222 بيمار ارائه شده است و 3 برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها نيز اجرا شده است.
--واس
15:04 LOCAL TIME 12:04 GMT
0018