كشورمان بر ضرورت تلاش هاى بين المللى هماهنگ براى حفاظت از مردم در صورت وقوع بلايا تأکيد كرد

سهشنبه 1443/3/13 برابر با 2021/10/19
  • Share on Google+

نيويورک 13 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 19 اكتبر 2021 م واس
كشورمان بر ضرورت تلاش هاى بين المللى براى حفاظت از مردم در صورت وقوع بلايا تأکيد کرد، زيرا اين يک اصل اساسى حقوق بشردوستانه بين المللى است، به ويژه با توجه به افزايش فاجعه ها در جهان و سرعت گسترش آنها.
اين موضوع در سخنرانى خانم نداء ابوعلى رئيس کميته ى حقوقى نمايندگى دائم عربستان سعودى در سازمان ملل متحد، در ششمين کميته ى برگزار شده، از هفتاد و ششمين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد، که امروز براى بحث در مورد بند (87) "حفاظت از مردم در زمان بلايا"، تصريح شد.
خانم نداء ابوعلى گفت: در اين زمينه، كشورمان يکى از کشورهاى پيشرو است که براى اجراى اقدامات و تدابير فورى در رابطه با شيوع ويروس کرونا، به منظور پاسخگويى به بحران هاى اضطرارى و ارائه ى کمک ها در سطح بين المللى در بسيارى از مناطق جهان تلاش كرده است.
وى به اين واقعيت جلب توجه كرد که اين امر ناشى از پايه هاى ثابتى است که كشورمان براى دستيابى به اهداف شريف بشردوستانه، به ويژه در زمان وقوع بلايا و تهديدهاى جهانى تلاش مى كند، به نحوى که پس از شيوع بيمارى همه گير "کوويد -19" اتفاق افتاد، همانطور که كشورمان به دنبال تلاش هاى بين المللى در اين زمينه بود و حمايت مالى و لجستيکى را به کشورهاى آسيب ديده ارائه داد.
خانم نداء ابوعلى اظهار داشت که در سطح بين المللى، كشورمان ابتکارعمل تصويب اهداف اعلاميه ى سنداى براى کاهش خطرات بلايا در بازه زمانى 2015 تا 2020 م را بر عهده گرفت، وى ادامه داد: اما در سطح ملى، كشورمان ابتکارعمل در زمينه ى راهبرد ملى کاهش خطر بلاياى مرتبط با اهداف توسعه ى پايدار و بخش هايى از چشم انداز 2030 م، که به افزايش سطح آگاهى شهروندان و مقيمان کمک مى کند و نقش آنها را از طريق مشارکت در فعاليت هاى کاهش خطرات ناشى از بلايا فعّال مى کند، اجرا كرده است.
--واس
15:24 LOCAL TIME 12:24 GMT
0009